Fra produsent til forbruker – og hjem igjen

Interaktiv markedsføring og sømløs nettverkstøtte

Vi opererer i et digitalisert marked hvor interaktiv sømløshet er et sterkt nøkkelord. Behov ligger i bransjerettede og strategiske løsninger som dekker utfordringer, slår ring rundt fellesnevneren og våker det faktiske produktet – fra produsent, via detaljist og ut på markedet til den enkelte forbruker og kunde.

Verdikjeden.png

Tradisjonelt har driftsavdelingene ansvar for overvåking av virksomhetens produksjonsystemer og salgsprosesser mot markedet, hvor ting som tilbud og etterspørsel blir målt. Slike målinger gir en indikasjon på at produktene fungerer, men sier lite om i hvilken grad gevinstoppnåelse er innfridd på markedet. 

Ved å utvide overvåkingen med måling av sluttprodukt opp mot brukerpreferanser og bevegelser i markedet, vil virksomheten få sterke indikasjoner på om strukturer og prosesser fungerer slik de skal. Slike målinger vil gi gevinster i to ledd. For det første vil forretningssiden kunne utforske flere muligheter i markedet, i tillegg vil produksjonssiden kunne bruke målingene til å raskere oppdage og handle på avvik.

Markedsovervåking & business intelligence

  • Konkurranse / Synlighet
  • Interesse / Bevegelse
  • Behov / Verdi

Som produktutvikler og produsent er markedsovervåking et sentralt nøkkelord – å ligge et hestehode foran, med evnen til å lese i dag hvilke produkter kunden vil komme til å kjøpe i morgen. 

Aktøren har behov for systemer som leser øyeblikk i sanntid, med tilbakeførsel av foredlet data som kan svare på strategiske spørsmål forbundet med utvikling, kundegrupper, lagerstyring etc. 

Interaktivitet & Sømløshet

  • Effektivitet / Vekst
  • Informasjon / Oversikt
  • Kundeforhold / Synlighet

Skille mellom fysiske og digitale butikker har en hurtig utvikling og er i ferd med og viskes ut. Det stiller krav, som ligger i evnen til å fange opp interesse og tendenser på markedet i langt tidligere fase, hvor evnen til å lese forbruker og handlemønster har fått en ny betydning. 

I et digitalisert marked er sømløs kundeopplevelse en konkurransemessig nødvendighet for alle bransjeaktører, hvor løsninger samhandler både med den digitale og den fysiske butikk.

Individuell markedsføring & brukerstøtte

  • Engasjement / Eierskap
  • Kreativitet /Integritet
  • Tillit / Avhengighet

Forbrukere i dagens marked krever mer, er informerte, bevisste og målrettet. Noe som betyr at virksomheten stadig har behov for mer strukturert og detaljert data for og kunne tilby kunderettede løsninger som gir oversikt i alle kontaktpunkter. 

Informasjon har kundene nok av. Det de trenger og er villige til å betale for, er kunnskap og innsikt.

Med utdanning innen stylistfaget, fargepsykologi og økonomi er Vibeke Johnsen utvikleren og mennesket bak by icons®. Hun har over 20 års erfaring i tekstilbransjen fra både leverandør- og butikksiden med flere områder å vise til.

Hun fanget tidlig opp behovet for et tverrfaglig system med tjenester på tvers av verdikjede og kjerneområder. Produkt, fag og kommunikasjon er stikkord som med tiden ble hennes hovedfokus og grunnsteinene i by icons®

Hun har sterk markedsforståelse og et innfølt engasjement. Gjennom erfaring har hun opparbeidet innsikt i marked, brukeratferd og organisasjonstrukturer. Dette har bidratt til at hun har utviklet meget god forretningsforståelse og interpersonell kompetanse.

Som nyutdannet stylist omdannet hun produktveiledning til tilleggsnæring i egen bedrift, og intergrerte et stylingsstudio med tjenester i shopping og make-up veiledning. Dette fikk sterk oppmerksomhet fra kunder og bred omtale i media, hvor hun ble oppsøkt for oppdrag hos andre næringsdrivende og eksterne bedrifter. Med ulike oppdrag og arbeidsforhold innen flere områder, fikk hun muligheten til å se markedet fra forskjellige innfallsvinkler og erfare sammenhenger mellom bedrift, produkt, kundegruppe og miljø.

by icons® er utviklet over år og erfaringsbasert blitt tilspisset for å kunne svare på problemstillinger og dekke behovene som ofte er den røde tråd og hinder for optimal effektivitet og flyt avdelingene i mellom. Hun har reist mye og sett at mennesker rundt om i landet har ulike behov, og at interesse, trend og kultur skifter i takt med de ulike salgsområdene.

Markedet er inne i en transformasjon som krever nye måter å tenke på, skal man imøtekomme overgangen fra dagens marked og den fysiske butikk, til morgendagens butikker på det virtuelle marked.

I innovasjonsarbeidet har det vært viktig å lære av sine feil, og holde fokus på betydningen av hvilke faktorer som stimulerer prosjektets sluttprodukt. Hun har testet mange hypoteser og løsningsteorier, og gjennomført flere kvantitative og kvalikative undersøkelser for å komme frem til systemets endelige bunnstruktur og datamodell.

by icons® kommuniserer med alle ledd og har en klar kunde- og markedsorientert filosofi. Løsningsmodellen Vibeke Johnsen har konseptualisert for tekstilbransjen og damesegmentet, kan videreutvikles for flere segment og bransjer, og er ikke bundet verken til geografiske salgsområder eller markeder.