Fra produsent til forbruker – og hjem igjen

Fra produsent til forbruker – og hjem igjen

Tradisjonelt har driftsavdelingene ansvar for overvåking av organisasjonens produksjonsystemer og salgsprosesser mot markedet, hvor ting som tilbud og etterspørsel blir målt. Slike målinger gir en indikasjon på at systemene fungerer, men sier lite om i hvilken grad gevinstoppnåelse er innfridd på markedet. 

Ved å utvide overvåkingen med måling av sluttprodukt opp mot brukerpreferanser og bevegelser på markedet, vil organisasjonen få sterke indikasjoner på om strukturer og prosesser fungerer slik de skal. Slike målinger vil gi gevinster i to ledd. For det første vil forretningsiden kunne utforske flere muligheter i markedet. I tillegg vil produksjonsiden kunne bruke målingene til å raskere oppdage og handle på avvik.

Som produktutvikler og produsent er markedsovervåking et sentralt nøkkelord – å ligge et hestehode foran, med evnen til å lese i dag hvilke produkter kundene vil komme til å kjøpe i morgen. 

I dagens marked krever kundene mer, er informerte, bevisste og målrettet. Noe som betyr at organisasjonen / virksomheten stadig har behov for mer strukturert og detaljert data for å kunne tilby kunderettede løsninger som gir oversikt i alle kontaktpunkter. 

Informasjon har kundene nok av. Det de trenger og er villige til å betale for, er kunnskap og innsikt.

by icons® er en logisk datamodell for identifikasjon og kartlegging av behov, verdier og variabler hos målgrupper, produktgrupper og salgsområder i markedet. Systemet bygger på det kognitive begrep som i smal forstand betegnes med det som har med kunnskap å gjøre. I kommersiell og fagrettet tjenestedesign for detaljhandelen er by icons® integrert i programvarer med tjenester og aktiviteter for markedsføring, produktsalg, kunnskapsdeling og kommunikasjon på tvers av verdikjede og kjerneområder. 

Systemet er vinklet tekstilbransjen og damesegmentet. Med en klar filosofi om kunde- og markedsorientering i alle ledd viser våre produkter og tjenester hvordan ekstern kundedialog i samspill med internt samarbeid på tvers av kanaler kan optimalisere kvalitet, effektivitet og unike brukeropplevelser. 

by icons® berører indre og ytre forhold i organisasjonen / virksomheten og gir mulighet til å utforske flere utsikter på markedet. Produkter og tjenester samhandler både med fysiske- og digitale salgskanaler, hvor stikkord er interaktiv markedsføring, personalutvikling og markedsovervåking

Interaktiv markedsføring

– med henvisning både til digitale og fysiske salgskanaler.

Shopping Guide er en applikasjon som bygger på by icons®, hvor systemet studerer prosessene som ligger til grunn for egenskaper, oppfattelse, tenking og reaksjoner hos brukeren (kunden). Resultatene leses i form av brukerprofiler, og omformer sammenhenger som kobles til aktuelle produkter som samsvarer med brukerens profil. 

Ut i fra forhåndsbestemte sett med input og mulige godkjente resultater, brukes systemet til å finne og behandle strukturer og sammenhenger. Disse sammenhengene benyttes til å finne svar og deretter gi kunden (brukeren) anbefalinger basert på funnene. 

Innsikt i hvordan løsninger gir gevinster og verdier basert på gode måltall må være en del av de kontinuerlige prioriterings- og beslutningsprosesser i organisasjonen / virksomheten. 

Fordi by icons® bygger på det kognitive begrep identifiseres behov og interesse hos brukeren, noe som videre kan bidra til at gode faktabaserte beslutninger blir en integrert del av organisasjonens / virksomhetens hverdag. 


Shopping Guide er en applikasjon som bygger på by icons®, hvor systemet studerer prosessene som ligger til grunn for egenskaper, oppfattelse, tenking og reaksjoner hos brukeren (kunden). Resultatene leses i form av brukerprofiler, og omformer sammenhenger som kobles til aktuelle produkter som samsvarer med brukerens profil. 

Ut i fra forhåndsbestemte sett med input og mulige godkjente resultater, brukes systemet til å finne og behandle strukturer og sammenhenger. Disse sammenhengene benyttes til å finne svar og deretter gi kunden (brukeren) anbefalinger basert på funnene. 

Innsikt i hvordan løsninger gir gevinster og verdier basert på gode måltall må være en del av de kontinuerlige prioriterings- og beslutningsprosesser i organisasjonen / virksomheten. 

Fordi by icons® bygger på det kognitive begrep identifiseres behov og interesse hos brukeren, noe som videre kan bidra til at gode faktabaserte beslutninger blir en integrert del av organisasjonens / virksomhetens hverdag. 

Begrepet omni channel betyr sømløs kundeopplevelse, hvor programvaren kjenner igjen kunden og leder brukeren gjennom hele virksomheten – uansett hva, hvor og hvordan. Programvaren leser brukerens adferd for å tilby skreddersydd markedsføring. Produktene som presenteres svarer til brukerens interesse og posisjon som er basert på brukerens historikk av kontakt med virksomheten. 

Webløsning ShopSense

– fagrettet kompetanse med styrket internopplæring

ShopSense er en fagrettet webløsning for personalutvikling og sømløs opplæring  tilspisset fysiske utsalgssteder med fokus på butikkens salgsarena, produkt-kompetanse, fysisk kundekontakt og daglig salgsdialog. 

Pensum vektlegger en todelt teori / praksis-modell som ivaretar det praktiske yrket, den enkelte bedrift og salgsteamets spesifikk behov for målsetting. 4 påbyggende moduler favner 10 ulike emner og inkluderer et bedrift- og arbeidstakerperspektiv. 

Opplæringen som er knyttet opp mot by icons® og markedsportalen Shopping Guide, vinkler muligheter, skisserer dimensjoner og viser til spørsmål som åpner for variasjon og lokale tilpasninger. 

Personalutvikling og sømløs opplæring

ShopSense er en fagrettet webløsning for kurs- og opplæring tilspisset fysiske utsalgssteder med fokus på butikkens salgsarena, produkt-kompetanse, fysisk kundekontakt og daglig salgsdialog. 

Pensum vektlegger en todelt teori / praksis-modell som ivaretar det praktiske yrket, den enkelte bedrift og salgsteamets spesifikk behov for målsetting. 4 påbyggende moduler favner 10 ulike emner og inkluderer et bedrift- og arbeidstakerperspektiv. 

Opplæringen som er knyttet opp mot by icons® og markedsportalen Shopping Guide, vinkler muligheter, skisserer dimensjoner og viser til spørsmål som åpner for variasjon og lokale tilpasninger. 

Produktinformasjon og produktrådgivning vil alltid stå som to sterke salgsutløsende faktorer – uavhengig digitale eller fysiske butikker. I et presset marked som flommer over av aktører og produkttilbud, må konkurransedyktigheten skjerpes, tillitt gjenvinnes og fagkompetanse opp på dagsorden – tilpasset dagens detaljist, hvor den virtuelle og en den fysiske verden går hånd i hånd. 

Som et ledd i verdikjeden krever detaljisten et opplæringsverktøy hvor pensum møter markedets krav til standard, med øye for den fysiske salgsarena – som dekker behov, sentraliserer bransje og fremmer det faktiske produktet – med likeverdig effektivitet for ansatte og ledelse. 

by icons® – analyse og statistikk

Klær er det personlige og psykologiske språk, som forteller omverden hvem vi er, hva vi ønsker og formidle og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Dagens marked byr på nye spilleregler, hvor den klassiske segmenteringsmodellen av målgruppe og forbruker er i ferd med å gå ut på dato. For å nyttiggjøre den enkelte brukerprofil og tilby produkter som står til personlige preferanser, kreves likeverdig behandling av det aktuelle produktet. Resultatet er en kategorisert annonse som svarer på hvilke produktprofiler som matcher det aktuelle produktet. 

by icons® har et likeverdig analytisk utgangspunkt med sterk forankring i forbruker og produkt, hvor den personlige brukerprofil utdyper hvem kunden er, hvilke behov vedkommende har, og hvilke krav som stilles til produkt og uttrykksform. På motsatt side avdekker det kategoriserte produktet verdier og variabler forbundet med kunde, målgruppe, salgsområde, dekningsgrad, produktutvikling m.v.

Hensikten med å likestille forbruker og produkt er å danne en base for informasjon som tilbakeføres organisasjon / virksomhet.

Segmenteringsmodell for brukerdata

Geografisk data:
regioner / salgsområder, fylker og byer
– anonyme brukerprofiler i Shopping Guide kartlegges etter postnummer.

Demografisk data:
kjønn og alder (beskriver kunden)
– anonyme brukerprofiler i Shopping Guide kartlegges etter segment og aldersgrupper, utseende / fargetoner som indikerer behov for basis- og kombinasjonsfarger, kroppsfasong som viser behov for passform og type modell.


Psykografisk data:
livsstil, personlighet og verdier
– anonyme brukerprofiler i Shopping Guide kartlegges etter egenskaper som avspeiler personlighet og stilretninger.


Atferdsegmentering:
bruk av og respons på et produkt eller tjeneste
– besøksintervall og brukeratferd måles ut i fra applikasjonens brukerstatistikk.


Klær er det personlige og psykologiske språk, som forteller omverden hvem vi er, hva vi ønsker og formidle og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Dagens marked byr på nye spilleregler, hvor den klassiske segmenteringsmodellen av målgruppe og forbruker er i ferd med å gå ut på dato. For å nyttiggjøre den enkelte brukerprofil og tilby produkter som står til personlige preferanser, kreves likeverdig behandling av det aktuelle produktet. Resultatet er en kategorisert annonse som svarer på hvilke produktprofiler som matcher det aktuelle produktet. 

by icons® har et likeverdig analytisk utgangspunkt med sterk forankring i forbruker og produkt, hvor den personlige brukerprofil utdyper hvem kunden er, hvilke behov vedkommende har, og hvilke krav som stilles til produkt og uttrykksform. På motsatt side avdekker det kategoriserte produktet verdier og variabler forbundet med kunde, målgruppe, salgsområde, dekningsgrad, produktutvikling m.v.

Hensikten med å likestille forbruker og produkt er å danne en base for informasjon som tilbakeføres organisasjon / virksomhet.

Segmenteringsmodell for brukerdata

Geografisk data:
regioner / salgsområder, fylker og byer
– anonyme brukerprofiler i Shopping Guide kartlegges etter postnummer.

Demografisk data:
kjønn og alder (beskriver kunden)
– anonyme brukerprofiler i Shopping Guide kartlegges etter segment og aldersgrupper, utseende / fargetoner som indikerer behov for basis- og kombinasjonsfarger, kroppsfasong som viser behov for passform og type modell.


Psykografisk data:
livsstil, personlighet og verdier
– anonyme brukerprofiler i Shopping Guide kartlegges etter egenskaper som avspeiler personlighet og stilretninger.


Atferdsegmentering:
bruk av og respons på et produkt eller tjeneste
– besøksintervall og brukeratferd måles ut i fra applikasjonens brukerstatistikk.


Fra tanke til produkt

Med utdanning innen stylistfaget, fargepsykologi og økonomi er Vibeke Johnsen utvikleren og mennesket bak by icons®. Hun har over 20 års erfaring i tekstilbransjen fra både leverandør- og butikksiden med flere områder å vise til.

Hun fanget tidlig opp behovet for et tverrfaglig system med tjenester på tvers av verdikjede og kjerneområder. Produkt, fag og kommunikasjon er stikkord som med tiden ble hennes hovedfokus og grunnsteinene i by icons®

Vibeke Johnsen har sterk markedsforståelse og et innfølt engasjement. Gjennom erfaring har hun opparbeidet innsikt i marked, brukeratferd og organisasjonstrukturer. Dette har bidratt til at hun har utviklet meget god forretningsforståelse og interpersonell kompetanse.

Som nyutdannet stylist omdannet hun produktveiledning til tilleggsnæring i egen bedrift, og intergrerte et stylingsstudio med tjenester i shopping og make-up veiledning. Dette fikk sterk oppmerksomhet fra kunder og bred omtale i media, hvor hun ble oppsøkt for oppdrag hos andre næringsdrivende og eksterne bedrifter. Med ulike oppdrag og arbeidsforhold innen flere områder, fikk hun muligheten til å se markedet fra forskjellige innfallsvinkler og erfare sammenhenger mellom bedrift, produkt, kundegruppe og miljø.

by icons® er utviklet over år og erfaringsbasert blitt tilspisset for å kunne svare på problemstillinger og dekke behovene som ofte er den røde tråd og hinder for optimal effektivitet og flyt avdelingene i mellom. Hun har reist mye og sett at mennesker rundt om i landet har ulike behov, og at interesse, trend og kultur skifter i takt med de ulike salgsområdene.

Markedet er inne i en transformasjon som krever nye måter å tenke på, skal man imøtekomme overgangen fra dagens marked og den fysiske butikk, til morgendagens butikker på det virtuelle marked.

I innovasjonsarbeidet har det vært viktig å lære av sine feil, og holde fokus på betydningen av hvilke faktorer som stimulerer prosjektets sluttprodukt. Hun har testet mange hypoteser og løsningsteorier, og gjennomført flere kvantitative og kvalikative undersøkelser for å komme frem til systemets endelige bunnstruktur og datamodell.

by icons® kommuniserer med alle ledd og har en klar kunde- og markedsorientert filosofi. Løsningsmodellen Vibeke Johnsen har konseptualisert for tekstilbransjen og damesegmentet, kan videreutvikles for flere segment og bransjer. by icons® er ikke bundet verken til geografiske områder eller type marked. 

På veien til et grønnere skifte ligger behovet for bransjerettede og strategiske løsninger som dekker utfordringer, slår ring rundt fellesnevneren og våker det faktiske produktet – fra produsent via detaljist og ut på markedet til den enkelte forbruker og kunde.

by icons® er utviklet over år og erfaringsbasert blitt tilspisset for å kunne svare på problemstillinger og dekke behovene som ofte er den røde tråd og hinder for optimal effektivitet og flyt avdelingene i mellom. Hun har reist mye og sett at mennesker rundt om i landet har ulike behov, og at interesse, trend og kultur skifter i takt med de ulike salgsområdene.

Markedet er inne i en transformasjon som krever nye måter å tenke på, skal man imøtekomme overgangen fra dagens marked og den fysiske butikk, til morgendagens butikker på det virtuelle marked.

I innovasjonsarbeidet har det vært viktig å lære av sine feil, og holde fokus på betydningen av hvilke faktorer som stimulerer prosjektets sluttprodukt. Hun har testet mange hypoteser og løsningsteorier, og gjennomført flere kvantitative og kvalikative undersøkelser for å komme frem til systemets endelige bunnstruktur og datamodell.

by icons® kommuniserer med alle ledd og har en klar kunde- og markedsorientert filosofi. Løsningsmodellen Vibeke Johnsen har konseptualisert for tekstilbransjen og damesegmentet, kan videreutvikles for flere segment og bransjer, by icons® er ikke bundet verken til geografiske områder eller type marked.

KOM BLI EN DEL AV VÅR ORGANISASJON

Vi arbeider innen flere spennende områder, hvor hovedrollen er spredning av informasjon og kunnskap, gjennom engasjerende og kommersielle produkter og tjenester. 
Våre i organisasjonen arbeider selvstendig og i teamarbeid, i digitale og fysiske rom. 

Vil du jobbe på en spennende arbeidsplass med mange jobbmuligheter og varierte oppgaver? Hos oss får du vokse både faglig og personlig, og forme din egen karriere i organisasjonen eller i samarbeid med oss. 

 

Områder som er av særlig interesse for oss: 

  • programmering og sosiale medier
  • PR og markedsføring
  • digital markedsføring og sosiale medier
  • resepsjon og sekretær
  • online kundebehandling
  • ernæring og kosthold
  • yoga og helse

FFS-konsulent
– krever intern utdanning for behandling av digitale produktkataloger, kundebehandling og undervisning online.

by icons coach
– krever intern utdanning og sertifisering for praktisering av våre programmer innen hypnose, meditasjon og samtaleterapi.

 

Last opp din åpne søknad og CV til oss.
Vi kontakter deg når vi har en passende mulighet for deg.

 

Velkommen til arbeid sammen med oss.